Sökning: "SVA 3"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden SVA 3.

 1. 1. Arbetet med nyanlända elever i årskurs F-3 : - En enkätstudie om lärarnas uppfattningar gällande förberedelser, stöttning, och läranderesurser i arbetet med nyanlända elever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ellinor Forsman; Felicia Envall; [2020]
  Nyckelord :enkät; nyanländ; grundskola; stöttning; resurs; förberedelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka lärares upplevelser gällande skolans förberedelser inför en nyanländ elevs skolstart, stöttning från ledningen i arbetet med nyanlända elever samt vilka läranderesurser som lärare anser fungerar bäst för nyanlända elever i årskurs F-3 på skolor runt om i Sverige. Vi valde att undersöka detta då vi båda upplevde att vi inte hade tillräckligt med kunskap om ämnet och ville få en större inblick i hur det fungerade och såg ut i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Ordförståelse i SVA03 och SVE03 : en jämförelse

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Annika Karlsson; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; ordförståelse; läsvanor; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen redogör för en jämförelse av ordförståelsen hos L1- och L2-elever och urvalsgruppen har varit elever som läser gymnasiekurserna Svenska som andraspråk 3 och Svenska 3. Syftet var att studera skillnaderna grupperna emellan, både kvantitativt och kvalitativt, samt kopplingen till informanternas läsvanor. LÄS MER

 3. 3. Svenska som andraspråksundervisning: utformning, innehåll och attityder : En kvalitativ studie om ämnet svenska som andraspråk enligt sju lärare i ämnet svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Roosa-Maria Ryhänen; Elin Valbrand; [2020]
  Nyckelord :attityder; kvalitativ studie; semistrukturerad intervju; sva-undervisning; sva-lärare; svenska som andraspråk; undervisning; utformning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om hur undervisningen i svenska som andraspråk kan utformas, vilket innehåll som undervisningen har och vilka attityder och uppfattningar som finn till ämnet svenska som andra språk, enligt sju lärare i svenska som andraspråk.  Datainsamlingsmetoden består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Sva-lärares bedömning av ”Språk och stil” : Sva-lärares språkliga bedömning av det nationella provets delprov A i kursen svenska som andraspråk 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Christin Ripke; [2020]
  Nyckelord :Skrivbedömning; bedömarkompetens; bedömarvariation; summativ bedömning; nationella prov; språklig korrekthet;

  Sammanfattning : Studieobjektet för denna studie är summativ bedömning av skrivprov på gymnasial nivå. Tidigare forskning har visat att skrivprov är svårbedömda och att bedömarvariation är mer regel än undantag. LÄS MER

 5. 5. Påverkan av inlärningsstrategier vid ordinlärning. En studie om ordinlärning i svenska som andraspråk av ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Saadat Karimi; [2019-02-12]
  Nyckelord :ordinlärning; inlärningsstrategier; ordkunskap; akademiska ord; inre struktur; yttre struktur; abstrakta ord;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om ordinlärning i svenska som andraspråk hos ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet (SI) vid en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. Undersökningens fokus ligger på ordinlärningen och påverkan av inlärares ordinlärningsstrategier vid denna process. LÄS MER