Sökning: "SYV-tidigare år"

Hittade 1 uppsats innehållade orden SYV-tidigare år.

  1. 1. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan : Olika aktörers syn på SYV-verksamheten

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Elisabet Karlsson; [2020]
    Nyckelord :SYV-tidigare år; vid bemärkelse; hela skolans ansvar; kontinuerlig;

    Sammanfattning : Tidigare forskning har gång på gång visat att grundskolans elever inte kontinuerligt genom hela skoltiden får studie- och yrkesvägledning (SYV) trots att styrdokumenten kräver detta. Denna studie syftar till att få en djupare förståelse för vilka årskurser som får SYV i grundskolan och i vilken utsträckning de får vägledning i snäv- respektive vid bemärkelse, vilka befattningshavare som ansvarar för vägledningen och vad dessa aktörer anser om SYV-verksamheten vid sin skola. LÄS MER