Sökning: "SaaS-bolag."

Hittade 1 uppsats innehållade ordet SaaS-bolag..

  1. 1. Finansiell projekthantering inom dataspel- och mjukvarubranschen - En studie om praktisk projekthanteringen och tillämpningen av finansiella prestationsmått

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Joel Johansson; Joel Hörnelius; [2020-07-01]
    Nyckelord :Finansiella prestationsmått; nettonuvärde; projekthantering; projektprocess; prenumerationsbaserad intäktsmodell; KPI; SaaS-bolag.;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mjukvarubranschen och spelindustrin är nära besläktade med varandra och grundar sig i stort på samma teknik varvid de möter likartade utmaningar. Båda branscherna har sett en transformation till att i högre grad bestå av större aktörer med snabb teknologisk utveckling och allt mer komplexa investeringsportföljer. LÄS MER