Sökning: "Sabaton lyrics historiemedvetande"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sabaton lyrics historiemedvetande.

  1. 1. "Historieskrivningens urval är alltid ett ställningstagande i sig" : En analys av bildspråk och historieskildring i de två versionerna av Sabatons Carolus Rex

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

    Författare :Per-Erik Larsson; [2018]
    Nyckelord :Sabaton lyrics historiemedvetande;

    Sammanfattning : .... LÄS MER