Sökning: "Sabbir Choudhury"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sabbir Choudhury.

  1. 1. Att dela eller inte dela - det är frågan! : En studie om organisatoriska faktorer som främjar eller hindrar kunskapsdelning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Emelie Stark Forne; Sabbir Choudhury; [2022]
    Nyckelord :knowledge; knowledge management; knowledge sharing; organizational factors; social exchange theory; kunskap; kunskapshantering; kunskapsdelning; organisatoriska faktorer; social utbytesteori;

    Sammanfattning : Då kunskap ses som företagets viktigaste resurs är förvaltningen av denna avgörande för företagets vinning. Kunskapsdelning blir således vital för att resursen ska spridas inom företaget. Syftet med studien är därmed att studera, your ett medarbetarperspektiv, de organisatoriska faktorerna som anses ha en inverkan på kunskapsdelning. LÄS MER