Sökning: "Sabina Åradsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sabina Åradsson.

  1. 1. Voice Handicap Index-Lund-11: Ett självskattningsformulär för patienter med röstbesvär. Översättning, bearbetning och validering.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

    Författare :Matilda Nyman; Sabina Åradsson; [2008]
    Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att skapa ett svenskt, kort, validerat och kvantifierbart självskattningsformulär för att mäta subjektiva röstbesvär. Som grund för det nya formuläret VHI-Lund-11, ligger främst kortversionen av det amerikanska Voice Handicap Index (VHI-10). LÄS MER