Sökning: "Sabina Carlsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sabina Carlsson.

 1. 1. Den sociala konstruktionen av ålder i LVM-domar : Inkluderas alla personer med missbruksproblematik på lika villkor i den svenska tvångsvårdslagstiftningen?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sabina Carlsson; Amanda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :LVM; LVM-domar; förvaltningsrätten; tvångsvård; missbruksproblematik; ålderism;

  Sammanfattning : I tidigare forskning framhålls att missbruksproblematik bland äldre personer ökar, samtidigt som de i låg utsträckning bereds vård för problematiken. Enligt svensk lag har socialtjänsten ansvaret för att individer som har missbruksproblematik ska få stöd för att bli fri sitt missbruk. LÄS MER

 2. 2. Elever med ADHD : Ur elevers och föräldrars perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ana Lazo Almgren; Sabina Carlsson; [2014]
  Nyckelord :ADHD; elever; föräldrar; skolan; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna studie belyser samt problematiserar elevermed ADHD's perspektiv på skolan, den tar upp vad ADHD innebär och orsaken till ADHD. Den tar upp hur de olika underkategorierna beskrivs samt vad som kan vara problematiskt för elever med dessa svårigheter inom skolan. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Ulltin; Sabina Carlsson; [2013]
  Nyckelord :Domestic violence; Experience; Nursing; nurse; Våld i nära relationer; Erfarenhet; Omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: Domestic violence is a globally widespread problem. One in three women will at some point during their lifetime suffer from domestic violence. These women, who come from all groups of society, often seek contact with health care and therefore the nurse plays a vital role in caring for these women. LÄS MER

 4. 4. "För han kanske inte är mottaglig för det bemötandet som jag är villig att ge och då dör det" : en intersektionell studie om möten och bemötanden på en fritidsgård

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Sabina Carlsson; [2010]
  Nyckelord :genus; intersektionalitet; fritidsgård; fritidsledare;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen och undersökningen är en observationsstudie på en fritidsgård i Östergötland som handlar om hur fritidseldarna på fritidsgården möter och bemöter ungdomarna på gården ur ett intersektionellt perspektiv och teoretisk grund med fokus på genus, sexualitet, etnicitet, klass och ålder. Syftet med undersökningen är att granska verksamheten och fritidsledarnas arbete under kvällstid och på vilka sätt de skapar positiva samt negativa möten med ungdomarna men undersökningen besvarar även vilka föreställningar som fritidseldarna har kring genus, sexualitet, etnicitet, klass och ålder samt hur de här föreställningarna påverkar de möten som uppstår. LÄS MER

 5. 5. Barns behov i centrum – ett dokumenteringssystem som utvecklar socialtjänsten? : En studie i hur uppföljningarna av placerade barn har förändrats efter att Barns behov i centrum har införts

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Sabina Renström; Petra Carlsson; [2010]
  Nyckelord :BBIC; children; follow-up; social service; social welfare secretary; BBIC; barn; uppföljningar; socialtjänst; socialarbetare;

  Sammanfattning : After repeated criticism of the social services about how they manage family care, the National Board of Health and Welfare decided to solve the problem by importing a model used in England (Integrated children's system). This was translated into Swedish conditions and named BBIC (Barns behov i centrum = Child’s needs at the center). LÄS MER