Sökning: "Sabina Eddib Svärd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sabina Eddib Svärd.

  1. 1. Prestationsbaserad lön: Incitament eller orosmoment : En kvalitativ intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Katarina Jovic; Sabina Eddib Svärd; [2016]
    Nyckelord :Prestationsbaserad lön; medarbetare; mellanchef; motivation; incitament; stress; oro; missnöje; utvecklingsmöjligheter; rational choice; 2-faktorteorin; expectancy teorin; krav-kontroll-stöd-modellen.;

    Sammanfattning : Det primära syftet med denna uppsats var att studera den subjektiva uppfattningen av prestationsbaserade löner i korrelation till stress, oro, missnöje, motivation och utvecklingsmöjligheter. Till detta ingick det även att ta reda på varför informanterna valde att ta anställning på en arbetsplats med prestationsbaserad lön och slutligen gjordes en jämförelse mellan de två informantgrupperna, medarbetare och mellanchefer. LÄS MER