Sökning: "Sabina Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sabina Eriksson.

 1. 1. Operationssjuksköterskans upplevelse av problembeteenden

  Magister-uppsats,

  Författare :Sabina Eriksson; Amandus Jutvik; [2020-06-25]
  Nyckelord :Problembeteende; Fientlighet; Hierarki; Makt; Konflikt; Personliga relationer; Professionella relationer; Team; Kommunikation; Operation; Perioperativ vård; Operationssjuksköterska; Omvårdnad; Kirurg;

  Sammanfattning : Background: The OR is a hazardous, high-tech environment where the perioperative nurse plan, practise and evaluate patient-centered perioperative care. Most work assignments revolve around preventing healthcare injuries. The patient is in a vulnerable situation and depends on the competence of several professionals in the OR. LÄS MER

 2. 2. Hur företag redovisar värdeskapande genom The International <IR> Framework

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Matilda Ahlm; Sabina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Value creation; The International Framework; Integrated reporting; Capitals; Värdeskapande; The International Framework; Integrerad rapportering; Kapital;

  Sammanfattning : Samhällets medvetenhet gällande miljöfrågor har på sista tiden ökat, vilket även har lett till att efterfrågan av hållbarhetsrapportering ökat. Detta har i sin tur medfört att antalet hållbarhetsrapporter blivit allt fler den senaste tiden. LÄS MER

 3. 3. Stopp! Din kropp! : En kvalitativ studie om arbetet med barns fysiska integritet i förskolan ur förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linn Gurås; Sabina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Barns fysiska integritet; Förskola; Förhållningssätt; Arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur barns integritet hanteras i förskolan. Den valda metoden för studien är en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som genomförts med åtta yrkesverksamma förskollärare. För analys och tolkning används en teori hämtad från behaviorismen. LÄS MER

 4. 4. Hur företag redovisar hållbarhetsinformation från sina underleverantörer : En studie på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Matilda Ahlm; Sabina Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Supply Chain; sustainability information; sustainability indicators; suppliers; Hållbarhetsinformation; hållbarhetsindikatorer; underleverantörer; leverantörskedja;

  Sammanfattning : Frågor om miljö, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden och motverkande av korruption får en allt större plats i diskussioner gällande företag. På grund av detta är det numera inte tillräckligt för företagen att endast tänka på konsekvenserna av deras egna handlingar, eller deras direkta leverantörer, utan företagen måste även ta hänsyn till alla andra företag i deras leverantörskedja. LÄS MER

 5. 5. Optimering av materialflöden inför kapacitetsökning vid en automatiserad linjetillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Susanne Eriksson; Sabina Fredlund; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Orica Sweden AB i Gyttorp, som tillverkar civila sprängämnen och tändsystem till gruv- och infrastrukturmarknaden kommer i samband med produktionsförändringar att utöka sin kapacitet för slangproduktionen med ca 80 %. Detta kommer att innebära problem inom lagerhantering, planering och transporter i ett redan ansträngt flöde av råmaterial och färdig produkt. LÄS MER