Sökning: "Sabina Kirschner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sabina Kirschner.

  1. 1. Hur uppfattas etik och moral i reality-tv? : En studie ur deltagar- och tittarperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Lisa Tammi; Sabina Kirschner; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Reality-tv är ett fenomen som överskrider gränser och är på så vis utmärkande i sitt slag. Gränsdragningar mellan fiktion- och faktagenrerna inom tv-kulturen blir med tiden allt svårare att tyda. Det brukar benämnas ”faktion” eller ”infotainment”, som innebär underhållning, sensationalism och ”human interest” prioriteras. LÄS MER