Sökning: "Sabina Mårtensson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sabina Mårtensson.

 1. 1. Att arbeta med muntlig interaktion i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Mårtensson; Sabina Kapic; [2018]
  Nyckelord :Frågeställningar; Interaktion; Sociokulturellt lärande; Stöttning; Verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att skapa förståelse för hur lärare medvetet kan arbeta med muntlig interaktion i klassrummet. Våra frågeställningar är: Hur kan lärare arbeta med muntlig interaktion i klassrummet? Hur resonerar lärarna kring muntlig interaktion? Vilken typ av frågor ställer lärarna? och Vilken typ av stöttning förekommer i undervisningen? I vår studie har vi utgått från det sociokulturella perspektivet för lärande och från den sociala omgivningens betydelse för såväl stöttning som kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Nån nytta har det väl… : en studie av sambandet mellan barns motoriska förmåga och deras motoriska självkänsla.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Sabina Mårtensson; Sara Rydén; [2010]
  Nyckelord :motorik; självkänsla; förskoleklass; barn;

  Sammanfattning : BAKGRUND:Motorisk utveckling diskuteras utifrån två olika perspektiv både den dynamiska utvecklingenoch den motoriska utvecklingen i stadier. Vikten av att ge barn god självkänsla tas upp utifrånolika författares och forskares perspektiv. I undersökningen är det dock endast den motoriskasjälvkänslan som iakttagits. LÄS MER

 3. 3. Immateriella tillgångar - ur en intressents perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sabina Mårtensson; Pia Lundqvist; Anna Nystedt; [2003]
  Nyckelord :Immateriella tillgångar; Asymmetrisk information; Intressenter; IAS 38; Intellektuellt kapital; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ge en fördjupning inom redovisning av immateriella tillgångar. Genom litteraturstudier samt intervjuer med revisorer kartläggs de problem som finns i nuvarande redovisningsregler och rekommendationer. En jämförelse med IAS 38 görs för att se om införandet av dessa regler minskat problemen. LÄS MER

 4. 4. Budget som styrverktyg i landstinget - en studie på Länssjukhuset i Halmstad och Centralsjukhuset i Kristianstad

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Nystedt; Sabina Mårtensson; Pia Lundqvist; [2003]
  Nyckelord :Budget; Landsting; Sjukhus; Styrverktyg; Contingency-teori om budgetering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Landstingen är ansvariga för stora delar av den svenska hälso- och sjukvården i Sverige. De senaste åren har landstingen varit drabbade av en ytterst ansträngd ekonomi och endast fem av 20 landsting kunde under 2002 redovisa ett överskott. LÄS MER