Sökning: "Sabina von Essen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sabina von Essen.

  1. 1. Hur skulle en navigeringsapplikation kunna uppmuntra till fysisk aktivitet för människor med mild demenssjukdom?

    Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID; KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

    Författare :Sabina von Essen; Hernik Waardahl; [2018]
    Nyckelord :Navigation; design; dementia; technical aids; physical activity; smartphone; application; Navigering; design; demens; tekniska hjälpmedel; fysisk aktivitet; smartphone; applikation;

    Sammanfattning : I dagens samhälle lever människor ännu längre och med en ökande medellivslängd så blir kognitiva sjukdomar som demens allt vanligare. Utan något botemedel i sikte och med ineffektiva behandlingsmetoder så finns ett stort behov av att förbättra livskvalitén för de drabbade. LÄS MER