Sökning: "Sabine Beetz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sabine Beetz.

  1. 1. Identifiering av granbarkborreskador med hjälp av satellitdata från Sentinel-2

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

    Författare :Sabine Beetz; Hillevi Ericsson; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER