Sökning: "Sabine Davidsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sabine Davidsson.

  1. 1. Copingstrategier för att hantera livet efter en förvärvad hjärnskada. : En literaturstudie.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Sabine Davidsson; Inga-Lill Persson; [2019]
    Nyckelord :Coping; förvärvad hjärnskada; traumatisk hjärnskada;

    Sammanfattning : Introduktion. En förvärvad hjärnskada är en av de vanligaste orsakerna till bestående neurologiska funktionshinder och bara ett fåtal patienter återvinner tidigare förmågor. Hantering av konsekvenser vid förvärvad hjärnskada kan bero på copingstrategier patienter använder sig av. LÄS MER