Sökning: "Sabine Wåhlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sabine Wåhlin.

  1. 1. Hemmasittare: ofrivillig skolfrånvaro och stigmatiserad självbild : En intervjustudie om frånvaroproblematik bland skolungdomar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Sabine Wåhlin; Jonas Söder; [2020]
    Nyckelord :Hemmasittare; frånvaroproblematik; skolmiljö;

    Sammanfattning : Hemmasittare är ett relativt nytt fenomen i Sverige och syftar till barn och ungdomar som av olika skäl inte går i skolan. Detta är ofta relaterat till psykiskt dåligt mående såsom oro, ångest och depression och oftast känner föräldrar eller vårdnadshavare till skolfrånvaron. LÄS MER