Sökning: "Sadia Nasrati"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sadia Nasrati.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av mobbning och dess konsekvenser : En allmän litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Sadia Nasrati; [2019]
    Nyckelord :Bullying; Experiences; Nurse; Workplace; Arbetsplats; Mobbning; Sjuksköterska; upplevelser;

    Sammanfattning : BAKGRUND: Långa sjukskrivningar och psykisk och fysisk ohälsa beror oftast på dålig psykosocial arbetsmiljö, som mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier. Mobbningen är ett globalt problem som orsakar betydande kostnader för individens hälsa, sjukhusorganisationen och samhälle. LÄS MER