Sökning: "Safe Haven"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Safe Haven.

 1. 1. Beyond the Crisis: A Safe Haven Analysis : Empirical Insights into the Divergence of Gold and Bonds for Portfolio Hedging

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anthony Baugi; Eugene Zhang; [2024]
  Nyckelord :Gold; Bonds; Safe Haven; Hedging; US Treasury; Volatility; Covid; Portfolio Theory; Asset Dynamics; Fiscal Policy; Monetary Policy; Financial Crisis; Asset Management; Risk Management; Portfolio Risk;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis investigates the relationship concerning traditional safe haven assets, gold and US 10-year treasury bonds during periods of market instability, specifically during the economic concerns raised by the COVID-19 pandemic. It assesses the hedging and safe haven properties of these assets and their dynamic nature throughout two periods of unconventional monetary and fiscal policy measures by the Federal Reserve & US Congress respectively. LÄS MER

 2. 2. Cultivating connections: exploring the impact of community garden on social cohesion : in a socio-economic disadvantaged neighbourhood in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Reham Ghallab; [2024]
  Nyckelord :Social cohesion; social capital; community garden; socio-economic neighbourhoods; segregation;

  Sammanfattning : The study delves into the interplay between the social dynamics of the community garden space and broader socio-political forces, exploring how these factors mold practices and interactions within the community garden, thereby influencing social cohesion. Despite the apparent segregation, Tensta Garden serves as a catalyst, inspiring residents to construct relationships, actively participate, and cultivate connections and shared experiences. LÄS MER

 3. 3. ”Trygghet, trygghet, trygghet går före allt.” : En kvalitativ studie om hur de trygga relationerna i förskolan påverkar barns utforskande under leksituationer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Håkansson; Emma Lindén; [2024]
  Nyckelord :Attachment; Security; Secure relationships; Attachment theory; Attachment hierarchy; Insecure relationships; Children s needs; Secure base; Safe haven; Strategies; Children; Preschool teacher; Anknytning; Trygga relationer; Trygghet; Anknytningsteorin; Anknytningshierarki; Otrygga relationer; Barns behov; Trygg bas; Säker hamn; Strategier; Barn; Pedagoger; Förskollärare;

  Sammanfattning : När barn börjar i förskolan kan det innebära en stor omställning där barnen får möjligheter till att skapa nya relationer. Relationerna som utvecklas i förskolan kommer att ligga till grund för barns välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Kan värdet på den svenska kronan förklaras av räntedifferenser mellan länder? : En empirisk analys av det öppna ränteparitetsvillkoret på kort sikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Törnberg; Christine Eriksson; [2024]
  Nyckelord :Central bank policy rates; Monetary policy; Nominal exchange rate; Nominal interest rate; Open Interest Parity Condition; Safe haven ; Nominell växelkurs; Nominell ränta; Penningpolitik; Safe haven; Styrränta; Öppet ränteparitetsvillkor ;

  Sammanfattning : Under de senaste 14 åren har den svenska kronan genomgått en period av depreciering mot många andra valutor. Detta väcker frågan om vad som ligger till grund för växelkursens rörelser. LÄS MER

 5. 5. Empirical Analysis of Dependence Structure Between Assets: A Study of the Impact of Infation on Dependence Between Stock Portfolios and Gold

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tim Baldesten Pajunen; Filip Steussloff; [2023-06-29]
  Nyckelord :Infation;

  Sammanfattning : In this paper, we study the impact of inflation on the dependence and volatilities of gold and stock portfolios constructed by Fama and French. To model the dependence structure, we propose a copula probability model. LÄS MER