Sökning: "Safet Kadic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Safet Kadic.

  1. 1. Exempel på användning av LabVIEW vid : mätning, reglering och signalbehandling

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

    Författare :Safet Kadic; Alen Kazazic; Florim Mustafa; [2006]
    Nyckelord :LabVIEW; DAQ-kort; PID- regulator; AC DC spänning.;

    Sammanfattning : Arbetet handlar om hur man med hjälp av LabVIEW 8.0 kan lösa olika uppgifter. Uppgifterna löses med hjälp av ett DAQ-kort. DAQ-kortet gör det möjligt att mata in signaler, som sedan behandlas efter behov i programmet och därefter skickas ut genom DAQ- kortet till olika komponenter som man vill styra. LÄS MER