Sökning: "Saga Bengtsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Saga Bengtsson.

 1. 1. Rumsliga analyser av protester : En studie av eventuella spridningseffekter bland protester i Afrika under åren 1997-2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tobias Bengtsson; Sara Niima; [2018]
  Nyckelord :politisk geografi; geoda; protester; diffusion; Afrika;

  Sammanfattning : Med denna underökning ville vi pröva en hypotes om att antalet proteser i ett givet land i Af- rika påverkar antalet protester i angränsande länder, det vill säga en analys om geografisk när- het påverkar antalet protester i grannländerna mellan åren 1997 – 2015. Tidigare studier av exempelvis Arabiska våren har nämnt internetanvändning som en tänkbar faktor vid sprid- ningen av protester. LÄS MER

 2. 2. Samhällsorientering ur ett avsändar- och mottagarperspektiv : En kvalitativ studie om hur samhällsorientering ges av Umeåregionen och tas emot av nyanlända flyktingar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Eriksson Hanna; Saga Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Refugee; Refugees; Civic orientation; Swedish Society; Flytkingmottande; Umeå kommun; Samhällsorientering; Flykting;

  Sammanfattning : This investigation is about how the Civic Orientation Course within Umeåregionen has beenreceived among newly arrived refugees. The purpose of the essay is to research how the CivicOrientation has worked within the Umeåregion with focus on the municipality of Umeå, withboth a perspective of transmitter and receiver. LÄS MER

 3. 3. "Våga lämna flocken" : En fallstudie kring samverkan mellan privat och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Sara Erlandsson; Martina Wellberg Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :Corporation; youth unemployment; trainee; Unga Jobb; CSR; Samverkan; ungdomsarbetslöshet; praktik; Unga Jobb; CSR;

  Sammanfattning : Ungdomsarbetslöshet är idag ett stort problem i Europa. Ungdomar har svårare att få ett heltidsjobb än för 20 år sedan. I samarbete med Arbetsförmedlingen startade Swedbank projektet Unga Jobb med syfte att få fler arbetssökande ungdomar in på arbetsmarknaden. LÄS MER