Sökning: "Saga Björkqvist Olsén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Saga Björkqvist Olsén.

  1. 1. Sjuksköterskans kommunikationsstöd för attöverbrygga språkbarriärer : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

    Författare :Konrad Björk; Saga Björkqvist Olsén; [2024]
    Nyckelord :Communication; Language barriers; Communication supports; Nursing care; Nurse’s experience; Kommunikation; Språkbarriär; Kommunikationsstöd; Omvårdnad; Sjuksköterskans upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer ökar globalt i takt med ökande global migration. I hälso- och sjukvården befinner sig sjuksköterskan ofta i möten där språkbarriärer uppstår. Det framkommer att bristande kommunikation har direkt negativa konsekvenser på såväl patient som vårdpersonal. LÄS MER