Sökning: "Saga Kynman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Saga Kynman.

  1. 1. Gravarna från Nygårds : en rumslig analys av ett järnåldersgravfält i Västerhejde socken

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

    Författare :Saga Kynman; [2019]
    Nyckelord :Gotland; Iron Age; Burial ground; Spatial analysis; Osteology.;

    Sammanfattning : Throughout Scandinavia the funeral practices of the Iron Age were, in general, inhumation or cremation. The Iron Age society held many overarching beliefs but with a great ritual flexibility where practices could vary between communities. This study examines the Iron Age burial ground at Nygårds in the parish of Västerhejde, Gotland. LÄS MER