Sökning: "Saga Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Saga Olsson.

 1. 1. ”Alla barn har rätt till en saga varje dag.” En kvalitativ studie om barnlitteraturens betydelse i förskoleverksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Olsson; Oskar Welander; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Normer; Normkritisk pedagogik; Normkreativitet; Litteratur; Läsmaterial urval;

  Sammanfattning : Under våra praktikperioder i förskolan har vi sett att förskollärare inte använder litteratur i den utsträckning som vi tidigare upplevt, vi vill av denna anledning ta reda på varför det har blivit så. Studiens syfte har därför varit att skapa en utökad förståelse för barnlitteraturens användning och förskollärarnas tankar samt tillvägagångssätt när det gäller litteraturen inom förskolan. LÄS MER

 2. 2. Goodwillnedskrivningar : En studie avseende ledningens handlingsfrihet och opportunistiska goodwillnedskrivningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rood Abed; Saga Olsson; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; goodwill impairments; IFRS 3; IAS 36; earnings management; corporate governance; ownership.; Goodwill; goodwillnedskrivningar; IFRS 3; IAS 36; resultatmanipulering; bolagsstyrning; ägarstruktur;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser att undersöka om det går att påvisa ett samband mellan goodwillnedskrivningar och företagets ekonomiska utveckling, företagsledningens incitament och företagets bolagsstyrning bland bolag i Sverige. Då den svenska bolagsstyrningsmodellen och ägarstrukturen skiljer sig från den anglosaxiska, syftar studien även till att utvärdera om utfallen i denna studie avviker från en tidigare genomförd studie i Storbritannien och om avvikelserna kan hänföras till just skillnaderna i ländernas ägarstruktur och bolagsstyrning. LÄS MER

 3. 3. Tematisk undervisning i religionsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Saga Hein Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Varför slutar mäklare? : En kvalitativ studie i orsaker till varför mäklare väljer att säga upp sig

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :David Olsson; Tobias Broqvist; [2018]
  Nyckelord :mäklare; slutar; stress;

  Sammanfattning : Reasons why brokers choose to terminate have been investigated by Lee et al. (2014) and Love et al. (2011). However, we experience an information gap because all the studies we have learned were carried out on brokers who were still active. LÄS MER

 5. 5. Personalnyckeltal - Hur de används av HR-chefer och varför?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Henrik Olsson; Sofia Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: HR-funktionen har de senaste decennierna förändrats från en administrativ roll till att nu vara en mer strategisk och värdeskapande del av organisationer, vilket benämns HR- transformationen. Till följd av denna förändring samt ett allmänt ökande mätande i samhället finns också ett ökat krav att HR-chefen och dess funktion ska presentera och mäta sina insatser i siffror. LÄS MER