Sökning: "Saga Thieme"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Saga Thieme.

  1. 1. EN UNDERFÖRSTÅDD ÖVERENSKOMMELSE - En kvalitativ studie om två generationers attityder till riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Cecilia Kenttälä; Tilda Svensson; Saga Thieme; [2023-03-10]
    Nyckelord :Sociala medier; reklam; riktad reklam; riktad marknadsföring; integritet; attityder; generation Z; äldre generation;

    Sammanfattning : Executive summary A challenge for every digital marketing company is reaching out in the so-called “media noise”. Therefore, targeted advertising can be seen as a natural part of all social media user's everyday life. LÄS MER