Sökning: "Saga Wagner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Saga Wagner.

  1. 1. Sagans olika roller utifrån ett pedagogiskt perspektiv : En studie om sagans betydelse för ett barns språkutveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Anette Wagner; Anette Sundkvist; [2012]
    Nyckelord :förskola; pedagogisk metod; saga; sagor; språkutveckling;

    Sammanfattning : Syftet med examensarbetet har varit att se sagans betydelse för ett barn i förskoleålderns språkliga utveckling. Syftet var även att undersöka hur pedagogers och föräldrars engagemang kan bidra.  Metoden som använts i examensarbetet är en kvalitativ undersökning på två förskolor med olika förutsättningar. LÄS MER