Sökning: "Said Sharif"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Said Sharif.

  1. 1. Comprehensive Approach eller Pragmatic Approach? : en fallstudie om civil-militär samverkan vid PRT Mazar-e Sharif

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Stefan Hedmark; [2009]
    Nyckelord :Civil-military; co-operation; co-ordination; PRT; Afghanistan; key actor; factor; comprehensive approach; Civil-militär; samverkan; samordning; PRT; Afghanistan; nyckelaktör; faktorer; comprehensive approach;

    Sammanfattning : Internationellt sker en utveckling mot att genomföra insatser samordnat med resurser från flera politikområden - både civila och militära. Behovet har uppstått ur insikten att hållbar utveckling i en region kräver användning av olika resurser för att uppnå synergier. LÄS MER