Sökning: "Sakib Rijwan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sakib Rijwan.

  1. 1. CArDIS: A Swedish Historical Handwritten Character and Word Dataset for OCR

    Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Shivani Thummanapally; Sakib Rijwan; [2022]
    Nyckelord :Handwritten Text Recognition; Optical Character Recognition; Machine learning methods; historical handwritten character recognition; handwritten character dataset;

    Sammanfattning : Background: To preserve valuable sources and cultural heritage, digitization of handwritten characters is crucial. For this, Optical Character Recognition (OCR) systems were introduced and most widely used to recognize digital characters. LÄS MER