Sökning: "Sakprosa"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Sakprosa.

 1. 1. Lärares idéer om högläsning : En intervjustudie i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Karina Nytzén; Daniel Paulsson; [2022]
  Nyckelord :Lärare; didaktiska modeller; högläsning; dialog; skönlitteratur; sakprosa; lågstadieelever; läsförståelse.;

  Sammanfattning : Språket är en bärande del för elevens kunskapsutveckling under skoltiden. Det är genom språket vi kommunicerar med andra för att framföra tankar, åsikter och funderingar. I denna studie undersöks hur lärare använder sig av högläsning för att främja elevernas språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. "Doktor Glas är som en turkisk såpa" : Om lärares val av litteratur i svenska som andraspråk på gymnasieskolans yrkesprogram

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Eriksson; Lisa Marcusson; [2022]
  Nyckelord :svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats redovisar en kvalitativ studie med syftet att undersöka vad lärare i svenska som andraspråk inom två av gymnasieskolans yrkesförberedande program grundar sina val av litteratur på, samt vad syftet med litteraturläsningen är. Undersökningen består av semistrukturerade intervjuer med sex lärare i svenska som andraspråk, verksamma inom gymnasieskolans yrkesförberedande program, mer specifikt vård- och omsorgsprogrammet samt handels- och administrationsprogrammet. LÄS MER

 3. 3. Högläsningens olika funktioner i årskurs 1-3 : Lärares didaktiska val gällande skönlitterära texter och sakprosa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefine Samuelsson; Anna Andersson; [2022]
  Nyckelord :Föreställningsvärldar; genrepedagogik; högläsning; Langer; svenska; tematisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs F-3 arbetar med högläsning av skönlitterära texter respektive sakprosatexter i undervisningen. Det teoretiska ramverk som använts utgår ifrån Langers föreställningsvärldar och genrepedagogik. LÄS MER

 4. 4. Argumentera och resonera - men hur? : En analys av en lärobok i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Hanna Struglics; Johannes Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Discursive writing; Educational books; Educational book analysis; Explicit teaching; Grammar; Metalinguistics; Non-fiction; School language; Swedish subject; Upper secondary school; Qualitative content analysis; Diskursivt skrivande; Explicit skrivundervisning; Grammatik; Gymnasiet; Kvalitativ innehållsanalys; Läromedel; Läromedelsanalys; Metaspråk; Sakprosa; Skolspråket; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Att språket spelar en nyckelroll för att nå skolframgång och för att – i ett större perspektiv – kunna verka aktivt i samhället är man inom utbildningsväsendet enig om. Vikten av att eleven utvecklar ett adekvat språkligt register med vilket kunskapen uttrycks – och i synnerhet ett diskursivt sådant – kan alltså inte förnekas, och genrepedagogiken har ur detta perspektiv haft ett särskilt inflytande i svensk skola, med dess explicita modellering i skrivande och metaspråkliga dekonstruktion av texter. LÄS MER

 5. 5. Sakprosa, icke-fiktion eller "andra typer av texter" i gymnasieskolan. En studie om sakprosa i nordiska styrdokument

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Lindquist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I föreliggande examensarbete undersöks formuleringar om sakprosa i nordiska styrdokument: hur sakprosa konstrueras, hur undervisning i sakprosa regleras och hur undervisning i sakprosa motiveras. Metoden som används är närläsning av nordiska styrdokument utifrån begrepp från Bernsteins utbildningssociologiska teori. LÄS MER