Sökning: "Sakrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet Sakrätt.

 1. 1. Kontroll över information - En analys av en intressekonflikt mellan innehavare av företagshemligheter och deras affärsförbindelsers borgenärer och ett konkret exempel på en avvägning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Benjamin Tønnessen Ljunggren; [2021-01-28]
  Nyckelord :Företagshemligheter; Konkurs; Affärsförbindelse; Sakrätt; Immaterialrätt; Konkurrensrätt; Kundinformation; Dataanalys; Stora data;

  Sammanfattning : Uppsatsen bidrar till att analysera en intressekonflikt som kan uppstå mellan en innehavare av en företagshemlighet och en affärsförbindelses borgenärer när den senare försätts i konkurs. Frågan är om innehavaren kan begränsa konkursboets agerande. LÄS MER

 2. 2. Ägarförbehåll och verksamhetsöverlåtelser - En utredning av möjligheten att förbehålla sig äganderätten till en verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Bröme; [2021]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; sakrätt; säkerhetsrätt; krediträtt; ägarförbehåll; äganderättsförbehåll; förbehållsklausuler; företagsöverlåtelser; verksamhetsöverlåtelser; företagsförvärv; retention of title clause; business transfer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the market of capital goods, a retention of title clause is a common and easy way for a creditor to get security for the payment. The purpose of this thesis is to investigate the possibilities for a seller of a business to use a retention of title clause, and get indefeasible protection, when he or she sells the business. LÄS MER

 3. 3. Sakrättsligt skydd avseende andelsrätter : Betydelsen av avtalets utformning som ett enkelt bolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johanna Rygaard; [2021]
  Nyckelord :Sakrätt; sakrättsligt skydd; borgenärsskydd; andelsrätt; enkelt bolag; besittning; tradition; denuntiation; avtalsprincipen; NJA 1987 s. 3; NJA 1998 s. 545;

  Sammanfattning : Sakrätt tillämpas när flera olika rättigheter kolliderar och borgenärsskyddet föreskriver när en part kan få skydd mot sin motparts borgenärer. För att uppnå ett sådant borgenärsskydd krävs att ett sakrättsligt moment företas och vilket sakrättsligt moment som ska beaktas varierar beroende på egendomsslag. LÄS MER

 4. 4. Separationsrätt till virtuell egendom : En utredning av möjligheterna till sakrättsligt skydd för virtuell egendom i datorspel genom separationsrätt på grund av bibehållen och förvärvad äganderätt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Friman; [2021]
  Nyckelord :sakrätt; separationsrätt; konkurs; utmätning; obeståndsrätt; virtuell egendom; immaterialrätt; Linköping;

  Sammanfattning : Virtuell egendom avser objekt som existerar inom ramen för ett datorspel. Denna typ av egendom innehar fyra grundläggande egenskaper; avsaknad av fysisk form, beständighet,rivalitet och interaktivitet. Kombinationen av egenskaper kan anses vara unik för virtuell egendom. Däremot delas flera egenskaper med annan egendom. LÄS MER

 5. 5. Konsignation - Sakrättsligt skydd eller ogiltigt kringgåendeförsök?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Eklund; [2021]
  Nyckelord :Sakrätt; förmögenhetsrätt; konsignation; kommission; äganderättsförbehåll; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Consignment is a form of trade arrangement most frequently used between suppliers and retailers. The point of the arrangement is that the supplier, the consignor, places goods with contained ownership for storage at the possession of the retailer, the consignee. LÄS MER