Sökning: "Sakrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet Sakrätt.

 1. 1. Borgenärsbyte och överlåtelseförbud med underrubriken "När avtalsfrihet ställs mot avtalsfrihet".

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Wilma Levinsson; [2022-02-04]
  Nyckelord :Borgenärsbyte; Fordringsöverlåtelse; Avtalsfrihet; Överlåtelseförbud; Fordringsrätt; Obligationsrätt; Sakrätt; Omsättningens intresse; Skuldebrevslagen;

  Sammanfattning : I svensk rätt är huvudregeln att borgenärer kan överlåta fordringar utan samtycke från gäldenären. I fordringsförhållanden förekommer så kallade överlåtelseförbud som innebär en begränsning av denna fria överlåtbarhet. LÄS MER

 2. 2. Vem äger NFT-innehavarens egendom? : – En studie av äganderätten till en non-fungible token

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Landström; [2022]
  Nyckelord :NFT; Non-fungible token; Non fungible token; Blockchain; Crypto; Cryptocurrency; Distributed Ledger Technology; Markets in crypto-assets regulation; NFT; Non-fungible token; Icke-fungibelt token; Äga; Ägande; Äganderätt; Egendom; DLT; Decentraliserad distribuerad teknologi; decentraliserade databaser; decentraliserat system; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Smart kontrakt; Smarta kontrakt; Ethereum; Bitcoin; Open sea; Krypto; Kryptoteknik; Kryptovaluta; Digitalisering; EU; EU-rätt; Teknologi; Finans; Bankrätt; Investerare; Investera; Investerarskydd; Köprätt; Konsumentköp; Konsumenträtt; Konsumentskydd; Finansiell teknologi; FinTech; Immaterialrätt; Immateriell egendom; Immateriell tillgång; Affärsrätt; Juridik; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Kontroll; Besittning; Besittningsövergång; Upphovsrätt; Upphovsman; Digital konst; Ensamrätt; IT-rätt; Överlåtelse; Överlåtelsetransaktion; Unik; MiCA; MiFID; Sui Generis;

  Sammanfattning : Handeln av non-fungible tokens (NFT) har vuxit fram i en drastisk fart de senaste tre åren med försäljningar till miljonbelopp. Begreppet non-fungible åsyftar en icke-utbytbar egendom som karaktäriseras av sin unika kvalité och dessa tokens bygger på blockkedjeteknik med decentraliserade system. LÄS MER

 3. 3. Sakrätt - en studie i att finna sak i saken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Båghammar; [2022]
  Nyckelord :sakrätt; legotillverkning; specifikation; sakrättslig identitet; accession; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att förstå sakrättslig identitet utifrån situationen att en sak blir en ny sak. Utifrån syftet har uppsatsen formulerat två frågeställningar; När blir en sak en ny sak? och Hur ska sakrättslig identitet förstås? Inom sakrätten finns det en tydlig situation där dessa överväganden kommer i ljuset, nämligen legotillverkning. LÄS MER

 4. 4. Ditt hus, mitt kök? – Rättsvetenskaplig analys av samspelet mellan tillbehörsreglerna i 2 kap. JB och samägd respektive enskilt ägd egendom inom äktenskapet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Einar Dahlberg; [2022]
  Nyckelord :fastighetsrätt; civilrätt; sakrätt; byggnadstillbehör; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder vad gällande rätt är för relationen mellan samägd lös egendom, fast enskilt ägd egendom och tillbehörsreglerna i 2 kap. JB. LÄS MER

 5. 5. Omsætningshensyn og mindreåriges manglende handleevne i en kreditretlig interessekonflikt: Hvordan afvejer den danske respektive den svenske gældsbrevslov kreditretlige omsætningshensyn og mindreåriges manglende handleevne?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Geske Lovmand Hvid; [2022]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; sakrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Gældsbrevsloven er udviklet i et fællesnordisk samarbejde med en eksplicit ambition om at skabe en fælles gældsbrevslov. Alligevel viser analysen, at interessekollisionen mellem omsætningshen-syn på den ene side og mindreåriges manglende handleevne på den anden side, løses forskelligt i henholdsvis den danske og svenske gældsbrevslov §§ 14 og 19. LÄS MER