Sökning: "Salomon Persson Daud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Salomon Persson Daud.

  1. 1. Nyanländas väg in på arbetsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Salomon Persson Daud; [2020]
    Nyckelord :Arbetsförmedlingen; nyanlända; integration; etablering; arbete; Social Sciences;

    Sammanfattning : Uppsatsen kommer att undersöka processen om hur nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd, etablerar sig i Sverige. Enligt Arbetsförmedlingen räknas de nyanlända som etablerad när de erhåller en anställning. LÄS MER