Sökning: "Sam Yoo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sam Yoo.

  1. 1. Agila Business Intelligence System : Kritiska framgångsfaktorer

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

    Författare :Sam Yoo; Petter Naef; [2014]
    Nyckelord :Business Intelligence; BI; agile; critical success factor; CSF; decision support; DSS; ICT; information system; business case; data integrity; data quality; Business Intelligence; BI; agil; kritisk framgångsfaktor; beslutsstöd; IKT; informationssystem; affärsvision; datakvalitet; dataintegritet;

    Sammanfattning : Agila Business Intelligence System (ABIS) är en relativt ny och komplex typ av informationssystem, som kännetecknas av förkortade utvecklingstider, genom att exempelvis införa mer självbetjäning i de analytiska systemen, för att kunna möta ett behov av att analysera omvärldsfaktorer, som förändras i en allt snabbare takt. Eftersom ABIS är ett nytt och relativt outforskat område, finns ett behov av att utforska detta område. LÄS MER