Sökning: "Saman Shahmoradi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Saman Shahmoradi.

  1. 1. Är etnicitet en del av den du är eller din att definiera? En kvalitativ intervjustudie med nio socialarbetare om etnicitetsbegreppets konstruktion

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Priscilla Pio; Jessica Wennström; Saman Shahmoradi; [2013-08-08]
    Nyckelord :Etnicitet; essentialism; socialkonstruktionism; socialarbetare; intersektionalitet;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka hur några socialarbetare reflekterade kring begreppet etnicitet, med fokus på begreppets innebörd och dess eventuella inverkan på människors livsvillkor. Sex kvalitativa intervjuer och en gruppintervju med sammanlagt nio socialarbetare gjordes i en utvald stadsdel i Göteborg. LÄS MER