Sökning: "Samantha Temple Sten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samantha Temple Sten.

  1. 1. KASAM: En nyckel till att hantera stress på dagens arbetsplatser

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

    Författare :Samantha Temple Sten; Ina Bäck; [2024]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte: Denna studies syfte var att undersöka hur Känsla av Sammanhang (KASAM) påverkar upplevelsen av arbetsrelaterad stress och om ålder och könsidentitet spelar någon roll i detta sammanhang. Syftet var att undersöka potentiella samband mellan dessa variabler. LÄS MER