Sökning: "Samantha Thordarson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samantha Thordarson.

  1. 1. Sjuksköterskans insatser vid undernäring hos äldre : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Samantha Thordarson; Waseem Ahmed Khan; [2018]
    Nyckelord :Nutrition; Omvårdnad; Undernäring; Äldre;

    Sammanfattning : De flesta sjuksköterskor kommer att i sitt arbetsliv möta äldre som är undernärda eller har risk för undernäring. Professionen har därför ett ansvar att identifiera äldre med undernäring och vidta evidensbaserade åtgärder. Syftet var att undersöka hur sjuksköterskan kan påverka nutritionsstatus hos äldre med undernäring. LÄS MER