Sökning: "Samhällets krav kvinnor"

Visar resultat 16 - 20 av 32 uppsatser innehållade orden Samhällets krav kvinnor.

 1. 16. Bristen på kvinnliga medarbetare inom brandmansyrket-Räddningstjänsten Dala Mitt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Martina Lindqvist; Jennifer Magnusson; [2015]
  Nyckelord :räddningstjänst; rekrytering; jämställdhet; genus; diskriminering.;

  Sammanfattning : Jämställdhet upplevs bland Räddningstjänsten Dala Mitts medarbetare vara av storbetydelse och det finns en stark önskan om att få in fler kvinnliga medarbetare.Trots detta har Räddningstjänsten Dala Mitt idag inte en enda heltidsbrandmansom är kvinna. LÄS MER

 2. 17. "Men det här är ju kvinnogöra" : En studie om hur lärare ser på och praktiserar jämställdhet och genus i HKK

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Marta Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Jämställdhet; genus; hem - och konsumentkunskap; gruppindelningar; betyg och bedömning;

  Sammanfattning : SammanfattningKvinnor och män har historiskt sett ansetts ha olika fysiska och psykiska förutsättningar och den norm i samhället som vi levt efter har varit mannens. Kvinnans plats var i hemmet som maka, mor och husfru. I och med samhällets utveckling förändrades den könsspecifika arbetsfördelningen och kvinnan började förvärvsarbeta. LÄS MER

 3. 18. Det osynliga glastaket : om den låga andelen kvinnliga verkställande direktörer.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Tua Wigforss; Harriet Lubega; [2014]
  Nyckelord :homosocialitet; hegemonisk maskulinitet; glastak; rekrytering; kvotering; positiv särbehandling; homosociality; hegemonic masculinity; glass ceiling; recruitment; intersectionality; CEOs; Chairman; Managing directors; quotas; affirmative action; intersektionalitet; VD:ar; verkställande direktörer; styrelseordförande;

  Sammanfattning : Vi vill med denna studie ta reda på vilka mekanismer, som bidrar till den låga andelen kvinnor bland VD:ar i svenska privata företag och om situationen har förändrats de senaste tio åren. Syftet med uppsatsen är att undersöka glastaket från ett ovanifrån-perspektiv. LÄS MER

 4. 19. Vad är problemet med våldtäkt? En diskursanalys av lagförslag med fokus på samtycke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martina Båtelson; [2014]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : 2008 utfördes två parallella utredningar som båda skulle ta ställning till om en samtyckeskonstruktion skulle ersätta kravet på våld, hot om brottslig gärning eller otillbörligt utnyttjande av offrets hjälplösa tillstånd i våldtäktsparagrafen. Dessutom utvärderades 2005 års sexualbrottsreform för att se om lagändringarna uppfyllde det tilltänkta syftet. LÄS MER

 5. 20. Handel eller vandel? En diskursanalytisk problematisering av den svenska människohandelsregleringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tilda Jurvanen; [2014]
  Nyckelord :straffrätt; människohandel; prostitution; diskursanalys; criminal law; human trafficking; discourse analysis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish legislature has decided that sex trafficking is a cynical and lucrative enterprise where vulnerable women and children from poorer countries are ruthlessly exploited. Sex trafficking strips the individual of the chance to enjoy even the most fundamental rights, such as freedom and the right to life. LÄS MER