Sökning: "Samhällets krav kvinnor"

Visar resultat 16 - 20 av 35 uppsatser innehållade orden Samhällets krav kvinnor.

 1. 16. "MEN SHOULD 'PULL THEIR SOCKS ON'" : En beskrivning av rådande könsnormer inom svensk hälso- och sjukvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Evelina Gustavsson; Lisa Niane Lilliequist; [2016]
  Nyckelord :genus; könsnormer; patientbemötande; vårdpersonalens perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skillnader existerar i vård och behandling mellan män och kvinnor. Samhällets normer påverkar alla människors förförståelse för specifika fenomen. Könsnormer ger mannen mer makt än kvinnan. LÄS MER

 2. 17. Infertilitet - Vems rätt att bestämma? : En kvalitativ intervjustudie kring barnmorskors erfarenheter av att arbeta med infertilitet.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Rebecka Kristensen Berlin; [2016]
  Nyckelord :female infertility; male infertility; emotions; midwife; qualitative research; kvinnlig infertilitet; manlig infertilitet; känslor; barnmorska; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Abstrakt (svenska)Titel: Infertilitet – vems rätt att bestämma? En kvalitativ intervjustudie kring barnmorskors erfarenheter av att arbeta med infertilitet.Författare: Rebecka Kristensen Berlin, Umeå Universitet -Institutionen för Omvårdnad Syfte: Att undersöka hur barnmorskans erfarenheter av parens reaktioner uppfattas i samband med infertilitetsproblematik. LÄS MER

 3. 18. Faderskap, närvaro och våld mot mödrar- beskrivningar av fäder i socialtjänstens barnavårdsutredningar

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Grönte; [2016]
  Nyckelord :fäder; våld; kön; socialtjänst; barnavårdsutredningar; våldsamma fäder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur fäder beskrivs i socialtjänstens barnavårdsutredningar då utredningarna aktualiserats till följd av att fadern misstänks ha våldfört sig på modern. Detta har gjorts genom att ta reda på hur fäderna är och görs närvarande i socialtjänstens barnavårdsutredningar. LÄS MER

 4. 19. Bristen på kvinnliga medarbetare inom brandmansyrket-Räddningstjänsten Dala Mitt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Martina Lindqvist; Jennifer Magnusson; [2015]
  Nyckelord :räddningstjänst; rekrytering; jämställdhet; genus; diskriminering.;

  Sammanfattning : Jämställdhet upplevs bland Räddningstjänsten Dala Mitts medarbetare vara av storbetydelse och det finns en stark önskan om att få in fler kvinnliga medarbetare.Trots detta har Räddningstjänsten Dala Mitt idag inte en enda heltidsbrandmansom är kvinna. LÄS MER

 5. 20. "Men det här är ju kvinnogöra" : En studie om hur lärare ser på och praktiserar jämställdhet och genus i HKK

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Marta Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Jämställdhet; genus; hem - och konsumentkunskap; gruppindelningar; betyg och bedömning;

  Sammanfattning : SammanfattningKvinnor och män har historiskt sett ansetts ha olika fysiska och psykiska förutsättningar och den norm i samhället som vi levt efter har varit mannens. Kvinnans plats var i hemmet som maka, mor och husfru. I och med samhällets utveckling förändrades den könsspecifika arbetsfördelningen och kvinnan började förvärvsarbeta. LÄS MER