Sökning: "Samhällskunskap teorier modeller"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Samhällskunskap teorier modeller.

 1. 1. Kritiskt tänkande i gymnasieskolans samhällskunskap: Definition och metod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Eklund; Hannes Hemme; [2019]
  Nyckelord :analysförmåga; diskussionsformer; gymnasieskolan; kritiskt förhållningssätt; kritiskt tänkande; källkritik; problembaserat lärande; ramfaktorteorin; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är tudelat. För det första såg vi ett behov av att ta reda på hur begreppet kritiskt tänkande definieras av verksamma gymnasielärare i samhälls-kunskap, i forskningen med fokus på undervisning i samhällskunskap, samt av Skolverket. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg och undervisning i samhällskunskap

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofi Back; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens samhälle präglas allt mer av digitalisering och olika digitala verktyg används inommånga av samhällets områden, däribland skolan. Det har blivit allt vanligare med satsningar på1:1, en dator till varje elev, inte minst på svenska gymnasieskolor. LÄS MER

 3. 3. Demokratin i läroböcker : En analys av vilka typer av demokrati som framställs i samhällskunskapsläroböcker för årskurs 7-9

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Kristoffer Petersson; Lina Kaikkonen; [2013]
  Nyckelord :Samhällskunskap; läroböcker; demokrati; demokratimodeller;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka och ta reda på vilka typer av demokrati framställs i avsnitten om demokrati i ett urval läroböcker i samhällskunskap avsedda för årskurs 7-9. De teorier, som är centrala i uppsatsen, är teorier kring demokratimodeller. LÄS MER

 4. 4. Social studies now and then

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Tobias Nilsson; Linda Jonsson; [2011]
  Nyckelord :Förmågor; Kursplan; Förändringar;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka de förändringar som uppstår vid införandet av en ny kursplan i ämnet samhällskunskap för grundskolans senare år då vi anser att en ny läroplan innebär förändringar. Förändringarnas innehåll ska också sätta avtryck i själva undervisningen i ämnet och därför vill vi med denna undersökning finna dessa förändringar och diskutera förändringarnas innehåll utifrån teorier om ungdomars lärande. LÄS MER

 5. 5. Individen i samhällsekonomin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Karl-Henrik Jansson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med denna uppsats är att med hjälp av innehållsanalys ta reda på hur svenska samhällskunskapsböcker ger förtrogenhet till värdegrundstänkande. I de svenska styrdokumenten fastslås det att elever ska fostras till ansvarsfulla medborgare och att detta ska ske med reflekterande kring värdegrundsfrågor. LÄS MER