Sökning: "Samhällsproblem ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Samhällsproblem ekonomi.

 1. 1. VI OCH DOM I DENKRIMINALPOLITISKA DEBATTEN : En kritisk diskursanalys av debattartiklar av Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna 2020-2021

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martina Svartz; [2021]
  Nyckelord :kriminalpolitik; rasifiering; medborgarskap; socialkonstruktivism; diskurs; kritisk diskursanalys; neoliberalism; svensk politik; rasism; hegemoni; ojämlikhet;

  Sammanfattning : Med social konstruktivismen som filosofisk ansats kan samhället förstås som format genom vårt språk och enligt Fairclough kan kommunikation aldrig betraktas som neutral. Den statsvetenskapliga forskningen frångår ofta att belysa språkets betydelse för hur komplexa sociala fenomen framställs och förstås. LÄS MER

 2. 2. "Jag är ingen antivaxxer men..." : En kvalitativ utredning om vaccinmotståndet i Sverige

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Hanna Degerhäll; [2021]
  Nyckelord :Vaccine resistance; social media; trust; risk; individualism; credibility; critical discourse analysis; Vaccinmotstånd; sociala medier; tillit; risk; individualism; trovärdighet; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Vaccine resistance is not a new phenomenon, skeptics have always existed since the very first vaccines became available. However, it has become clear since the Covid-19 pandemic that vaccine resistance is a widespread societal issue that is becoming increasingly widespread. LÄS MER

 3. 3. Ekologisk hållbarhet i nystartade företag : En studie om hur nystartade företag integrerar ekologisk hållbarhet i sina produktutvecklingsprocesser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :FELICIA LINDGREN; REBECKA MAGNIUS; [2020]
  Nyckelord :Ecological sustainability · Product development process · Start-ups · Priorities · Challenges · Opportunities; Ekologisk hållbarhet · Produktutvecklingsprocess · Nystartade företag · Prioriteringar · Utmaningar · Möjligheter;

  Sammanfattning : Klimatpåverkan till följd av produktion och konsumtion är ett högaktuellt samhällsproblem. Många företag gynnas av ekonomisk tillväxt som följd av konsumtion vilket kan skapa en konflikt där klimatpåverkan ställs mot ekonomisk vinning. LÄS MER

 4. 4. Riskattityder inom socialt entreprenörskap : Undersökning av altruismens påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nathalie Lundberg; Desiré Josefsson; [2020]
  Nyckelord :social entrepreneurship; risk; attitude; characteristics; altruism; socialt entreprenörskap; risk; attityd; karaktärsdrag; altruism;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka sociala entreprenörers attityd till risk och om riskattityden har något samband med karaktärsdraget altruism. Tidigare forskning jämför traditionella entreprenörer med sociala entreprenörer i relation till risk och har funnit olika resultat. LÄS MER

 5. 5. #Metoo, skalvet som rubbat vår samhällsbild : Om förhållningssätt, tankar och känslor i relation till #metoo-rörelsens budskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Camilla Fors; Emelee Carter; [2019]
  Nyckelord :#metoo-movement; sexual abuse; gender roles; social structure;

  Sammanfattning : The purpose of this study is that through qualitative interviews research the #metoo movement’s influence. The research questions involves how the #metoo movement in relation to gender differences and power has affected the subjects of the study to think, feel, and act. LÄS MER