Sökning: "Samhällsvetenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 2887 uppsatser innehållade ordet Samhällsvetenskaper.

 1. 1. Är robotrådgivning framtidens nya investeringsrådgivare?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Louis Touma; Andreas Gialetsis; [2020]
  Nyckelord :Robo-advisory; Investment advisory; Traditional advisory; Digitalization; Artificial intelligence; Banking; Robotrådgivning; Investeringsrådgivning; Traditionell rådgivning; Digitalisering; Artificiell intelligens; Bankverksamhet;

  Sammanfattning : Background Digitalization have been affecting the world industries the past years. With this, Banks have been digitizing their products and services for their customers to be competitive in the sector. The investment advisement has been a part of this digitization. Banks nowadays compete with robo-advising, which originates from the USA. LÄS MER

 2. 2. "Representera mig, jag är en del av samhället" : En kvalitativ studie om konsumenters attityd gentemot mångfald inom visuell marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Shaaya; Danait Beyene; [2020]
  Nyckelord :Diversity; change of attitude; Nike; Prada; self-image; values; visual; marketing; representation.; Mångfald; attitydskapande; Nike; Prada; självbild; värderingar; visuell; marknadsföring; representation.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att söka en djupare förståelse kring konsumenters attitydskapande gentemot ett varumärke när marknadsföring innehåller mångfald. Metod: För att uppfylla syftet med studiens genomfördes en kvalitativ forskningsstrategi där fokus på respondenters beskrivningar och erfarenhet av olika situationer kring det valda ämnet legat som grund för undersökningen. LÄS MER

 3. 3. Viljan att prestera : En kvalitativ studie om motivation i ett företag inom säkerhetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mikaela Hellgren; Rustam Kadir; [2020]
  Nyckelord :Intrinsic motivation; Extrinsic motivation; The security industry; Workplace;

  Sammanfattning : The purpose with this study has been to examine what motivates employees working in the security industry. Further, the aim has been to examine managers view on motivation within the same industry and find out how they work to motivate their employees. LÄS MER

 4. 4. Företags hantering av negtiv elektronisk Word of Mouth : (för högengagemangsprodukter)

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nina Khosropour; Duaa Adawi; [2020]
  Nyckelord :Word of mouth; electronic word of mouth; negative electronic word of mouth; high engagement product; digital marketing; Word of mouth; elektronisk word of mouth; negativ elektronisk word of mouth; högengagemangsprodukter; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : Word of mouth is one of the most effective marketing techniques and have been for a long time. Studies have shown a difference in the effect of positive and negative electronic Word of mouth on consumers, the negative electronic Word of mouth have a greater impact on consumers. LÄS MER

 5. 5. Idrottsklubben bara ett företag bland de andra? : En kvalitativ studie om applicerbarheten av varumärkesteorier på idrottsklubbar.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Andreas Nordström; [2020]
  Nyckelord :Varumärke; Idrott; Kommersialisering;

  Sammanfattning : This paper aims to enlarge the understanding of branding theory applicability on sports teams. A formal study has been conducted where seven (7) formal leaders of sports teams have been interviewed via telephone interviews about their experiences of the applicability of branding theories on sports teams. LÄS MER