Sökning: "Sami Hellsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sami Hellsten.

  1. 1. Bilden av Sápmi : Hur framställning av kultur inom turism kan påverka en ursprungsbefolknings identitet och autenticitet.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

    Författare :Rebecka Hellsten; Maria Cylvén; [2015]
    Nyckelord :Sami tourism; Sami people; cultural representation; authenticity; power relations; samisk turism; samer; kulturframställning; autenticitet; maktrelationer;

    Sammanfattning : I denna uppsats ville vi undersöka hur den samiska kulturen representeras inom turism I Sverige. Vi utgick från fyra relevanta teman; dessa var autenticitet, identitet, makt och turism. LÄS MER