Sökning: "Samiolah Nori"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samiolah Nori.

  1. 1. Hur vuxna patienter med cancerdiagnos upplever sjuksköterskors omvårdnad vid cancer-relaterad smärta på en vårdavdelning. : En allmän litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

    Författare :Samiolah Nori; Alaa Ouf; [2023]
    Nyckelord :Cancer; cancer-relaterad smärta; omvårdnad; patientens upplevelse; sjuksköterska; vårdavdelning.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en folksjukdom över hela världen. Cancer orsakar smärta och lidande hos patienter. Mer än 50% av vuxna patienter med cancerdiagnos lider av cancer-relaterad smärta. Brist på information om cancersmärta, tidsbrist och kunskapsbrist hos sjuksköterskor om cancer-smärta ökar den cancer-relaterade smärtan hos patienter. LÄS MER