Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 514 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Transformativ klimatanpassning inom Sveriges vattenförvaltning : En kvalitativ innehållsanalys av styrdokument inom vattenförvaltningen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Climate adaptation; water framework directive; multi-level governance; strategic leadership and co-creation; environmental justice; Klimatanpassning; vattendirektivet; flernivåstyrning; strategiskt ledarskap och samskapande; miljörättvisa;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet klimatanpassning inom vattenförvaltningen i Sverige som härleds från Europeiska Unionens ramdirektiv för vatten. Sveriges vattenresursers utsätts för påfrestningar från klimatförändringar. LÄS MER

 2. 2. Hantering av informationssäkerhet: en studie om arbetet i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Paul Welishe; [2020]
  Nyckelord :Social Engineering; Informationssäkerhet; MSB; Information Security Awareness; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien handlar om informationssäkerhet, den undersöker hur arbetet går till och de utmaningar som förekommer med de tillämpade arbetssätten som Lunds universitet använder sig av kopplat till Social Engineering. Detta undersöks genom litteratursökningar inom informationssäkerhet där även lagkrav är inkluderade. Bland annat behandlas C. LÄS MER

 3. 3. Uppdragstaktik inom civilt försvar : Attityder, förutsättningar, tillämpning och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan; Försvarshögskolan

  Författare :Joanna Mourady; Simon Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :mission type tactics; leadership; crisis management; civil defense; moral stress; uppdragstaktik; ledarskap; krishantering; civilt försvar; moralisk stress;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to examine whether Mission Type Tactics could by applied more frequently in Swedish Civil Defense. This study examines applications and consequences of Mission Type Tactics, how leadership varies depending on circumstances and challenges that could be related. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda äldre personer i palliativ vård : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maja Engström; Maria Mohammad Kabir; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; erfarenhet; palliativ vård; äldre; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliteten och lidande genom att behandla och förhindra symtom istället för sjukdomar i sig. Den äldre populationen står för höga procent i behovet av palliativ vård och sjuksköterskan ses som nyckelaktörer i vårdandet. LÄS MER

 5. 5. NURSES' EXPERIENCES OF GIVING PALLIATIVE CARE TO ELDERLY PEOPLE IN NURSING HOMES

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ali Hassan Shukri; Angela Phung; [2020]
  Nyckelord :Boendeformer för äldre; Erfarenheter; Kommunal vård; Livets slutskede; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Äldreboende;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT GE PALLIATIV VÅRD TILL ÄLDRE PERSONER PÅ ÄLDREBOENDE EN LITTERATURSTUDIE ALI HASSAN SHUKRI PHUNG ANGELA Ali Hassan, S & Phung, A. Sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård till äldre personer på äldreboende. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER