Sökning: "Samordning"

Visar resultat 11 - 15 av 525 uppsatser innehållade ordet Samordning.

 1. 11. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 2. 12. Markexploateringsprocessen : – En analys av fullföljdsavtal i olika kommuner

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Helena Wallenrud; Elsa Einarsson; [2019]
  Nyckelord :6-month rule; completion agreement; property development; purchase of part of a property; subdivision of property; the property development process; 6-månadersregeln; avstyckning; fullföljdsavtal; köp av del av fastighet; markexploatering; markexploateringsprocessen;

  Sammanfattning : Markexploatering innebär en förändring av den befintliga markanvändningen av ett område när detta bebyggs. De delmoment som krävs för att genomföra markexploateringen sammanfattas i det som kallas för markexploateringsprocessen. LÄS MER

 3. 13. Digital mognad i teori och praktik: en fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Jonathan Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Digital maturity; digital maturity factors; maturity model; Digital maturity; digital maturity factors; maturity model; Digital mognad; digitala mognadsfaktorer; mognadsmodell;

  Sammanfattning : Digital maturity is frequently discussed in organizations and research but is not always defined. There is also limited information about digital maturity in different industries. The purpose of this study was to compare a technical consulting firm's view of digital maturity compared to current research literature. LÄS MER

 4. 14. Sjuksköterskors erfarenheter av orsaker till stress i deras yrkesliv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Filippa Andersson; Isabell Håkansson; [2019]
  Nyckelord :erfarenheter; sjuksköterska; stress; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket syftar till att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ingår i ett team med andra professioner som tillsammans arbetar för att ge en god och säker vård till patienterna. Det saknas många grundutbildade sjuksköterskor och detta leder i sin tur ofta till stress. LÄS MER

 5. 15. Riskhänsyn vid planering av infrastruktur med avseende på skydd av samhällsviktig verksamhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Madeléne Schiller; [2019]
  Nyckelord :samhällsviktig verksamhet; infrastrukturprojekt; planering; risk; skydd; säkerhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Critical infrastructure protection is of crucial importance for society to function properly. Moreover, for these critical infrastructures to work, physical infrastructure systems are needed. This master thesis examines how risk consideration in infrastructure planning is achieved when critical infrastructure preservation is prioritized. LÄS MER