Sökning: "Samsung Galaxy Alpha"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samsung Galaxy Alpha.

  1. 1. Korsplattformskommunikation med Bluetooth Low Energy

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Johan Lindberg; [2014]
    Nyckelord :crossplatformcommunication; Bluetooth Low Energy; BLE; smartphone; Android; Linux; Raspian; Raspberry Pi; rPi; Bluez; Samsung Galaxy Alpha; Bluetooth Smart; GATT; ATT; Bluetooth; Zigbee; korsplattformskommunikation; Bluetooth Low Energy; BLE; smartphone; Android; Linux; Raspian; Raspberry Pi; rPi; Bluez; Samsung Galaxy Alpha; Bluetooth Smart; GATT; ATT; Bluetooth; Zigbee;

    Sammanfattning : This project investigated the current market regarding wireless net and the communication between the tools used for diagnostics/maintenance and an embedded system. Based on documentation obtained through interviews a demo system was created based on Bluetooth Low Energy (BLE) communication between an embedded system and an Android device. LÄS MER