Sökning: "Samtalsgenrer"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Samtalsgenrer.

 1. 1. Perspektiv på litteraturundervisning – Samtalets möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ingmar Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Deliberativa samtal; Deliberative communication; Litteratursamtal; Litteraturundervisning; Samtalsgenrer;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för didaktisk forskning som exemplifierar, problematiserar och vidgar förståelsen för hur boksamtal förs inom ramen för svenskämnet i skolan. Kunskapsöversikten har som mål att ge några didaktiska perspektiv på litteraturundervisningen samt ge upphov till konstruktiva reflektioner över lärarprofessionen. LÄS MER

 2. 2. Vad tänker vi på när vi hör sniglar och snäckor? : En kvalitativ studie av vilka textsamtal som sker i samband med diskussion av skönlitteratur och sakprosa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sarah Silver; Nora Kharami; [2016]
  Nyckelord :textsamtal; skönlitteratur; sakprosa; samtalsgenrer; textrörlighet;

  Sammanfattning : The study is based on a qualitative research which aims to investigate the discussions that can be identified from teachers' questions, in connection with the discussion of fiction and non- fiction text. This has been done by examining different speech genres that occurs in the discussions as well as the text movability that teachers encourage. LÄS MER

 3. 3. Litteratursamtal i praktiken : En kvalitativ studie om litteratursamtal i grundskolans mellanår

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Mimmi Ly; Rebecka Szemenkár; [2015]
  Nyckelord :Boksamtal; interaktion; litteratursamtal; litteraturundervisning; samtalsgenrer;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka hur litteratursamtal i grundskolans mellanår l kan se ut i klassrumspraktiken. Det övergripande syftet konkretiseras i de två forskningsfrågorna ”Vilka samtalsgenrer kan identifieras utifrån samtalsfrågornas karaktär?” och ”Vilka interaktionsmönster kan urskiljas i samtalen?”. LÄS MER

 4. 4. Litteratur - varför då då? : En studie av skönlitteraturens plats, syfte och innehåll i ämnesplanerna för svenska och svenska som andraspråk 1

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katarina Sjögren; [2012]
  Nyckelord :Swedish as a second language; Swedish; Steg 1; Eva Hultin; ämneskonceptioner; textanalysis; GY11; qualitative method; the new curriculum; second language acquisition;

  Sammanfattning : This study deals with the new curriculum GY11 in Swedish and Swedish as a second language, the first course at “Swedish Gymnasium”. The subject is the status and aims of teaching literature and its contents. Eva Hultin’s thesis (2006) Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning. LÄS MER