Sökning: "Samtalsmetodik"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet Samtalsmetodik.

 1. 1. Socionomstudenters förberedelse inför yrkeslivet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linda Jönsson; Sandra Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :förberedelse; kunskap; learning by doing; Malmö universitet; socionom; socionomutbildning; student;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur nyexaminerade socionomer upplever att utbildningen förberett dem inför yrkeslivet efter examen från Malmö universitet. I studien undersöks också hur socionomerna resonerar kring utbildningens innehåll samt utformning. LÄS MER

 2. 2. Brottsförebyggande arbete ur kriminalvårdares perspektiv En kvalitativ studie om brottsförebyggande arbete i den dagliga verksamheten på en anstalt.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elida Meitmann; [2018]
  Nyckelord :Anstalt; Brottsförebyggande arbete; Kriminalvårdare; Kriminalvården; Rehabilitering; Säkerhet;

  Sammanfattning : Kriminalvården har ett viktigt samhällsuppdrag där man dels ska säkerställa att straff blir verkställda, men även arbeta för att förebygga brottslighet i samhället. Som kriminalvårdare har man således en komplicerad yrkesroll vilken ska fokusera på både säkerhet samt rehabilitering. LÄS MER

 3. 3. Gynekologisk undersökning vid eftervårdsbesök -barnmorskans erfarenheter av att bedöma bäckenbottensstrukturer : Kvalitativ intervjustudie med barnmorskor verksamma inommödrahälsovården

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Kesti Jobs Roos; Kristin Roos; [2018]
  Nyckelord :midwife; experience; pelvic examination; postpartum check-up; barnmorska; erfarenhet; gynekologisk undersökning; eftervårdsbesök;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en kvinna genomgår en graviditet och förlossning innebär det stora påfrestningar för hennes kropp. Vid en förlossning kan bristningar uppstå, vilket kan medföra besvär för kvinnan i olika utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap, svåra samtal : En studie om chefers uppfattning om svåra samtal kopplat mot utbildning och erfarenhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :Tintin Franzén; Johan Sahlberg; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; Svåra samtal; Kommunikation; Känslor; Erfarenhet; Oro; Utbildning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad Luftstridsskolans chefer upplever som det svåra i samband med ett svårt samtal. Vi kommer även att undersöka hur deras utbildning och erfarenhet påverkar hanterandet av svåra samtal. LÄS MER

 5. 5. Socialsekreterares maktposition och hantering av den : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare med strategier och förhållningssätt bemöter hanterar sin maktposition i mötet med klient

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Mia Junno Gelin; [2018]
  Nyckelord :Socialtjänst; Kunskap; Kompetens; Maktposition; Ekonomiskt bistånd; Social-arbetare; Socialsekreterare; Förhållningssätt; Strategier;

  Sammanfattning : Individer behöver mat, vatten och tak över huvudet. Har en individ inte ekonomiska förutsättningar för att uppnå dessa behov kan hen känna skam och skuld. Skyddsnät i samhället ska ge stöd om en själv inte kan tillgodose dessa behov. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) anger att socialtjänsten skall främja individers ekonomiska trygghet. LÄS MER