Sökning: "Samtalsmetodik"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Samtalsmetodik.

 1. 1. Distriktsköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete vid ohälsosamma levnadsvanor : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Caroline Åsroth; Eva Modén Danielsson; [2020]
  Nyckelord :district nurses; health-promotion work; person-centered care; unhealthy living habits; qualitative interview study; distriktssköterskor; hälsofrämjande arbete; kvalitativ intervjustudie; ohälsosamma levnadsvanor; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: De vanor som främst påverkar hälsan negativt är en eller fler av följande; ohälsosamma kostvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, daglig tobaksrökning, samt riskbruk av alkohol. Distriktssköterskor har inom primärvården uppgiften att stödja och motivera patienter med ohälsosamma levnadsvanor till en förändring. LÄS MER

 2. 2. Socionomstudenters förberedelse inför yrkeslivet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linda Jönsson; Sandra Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :förberedelse; kunskap; learning by doing; Malmö universitet; socionom; socionomutbildning; student;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur nyexaminerade socionomer upplever att utbildningen förberett dem inför yrkeslivet efter examen från Malmö universitet. I studien undersöks också hur socionomerna resonerar kring utbildningens innehåll samt utformning. LÄS MER

 3. 3. "Man får en ganska rejäl ... reality check!" : En kvalitativ studie av socialarbetares erfarenheter från sina första två år som yrkesverksamma

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Emma Malmjärn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats har varit att undersöka några nyblivna socionomers erfarenheter av sina första två år som yrkesverksamma. Fokus har legat på respondenternas reflektioner kring sin arbetsmiljö, förutsättningar och handlingsutrymme i yrkesrollen samt vilken roll utbildningen har haft som förberedelse till yrkeslivet. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors och skolsköterskors upplevelser av mötet och behov av stöd i samtal med suicidnära personer och elever : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cornelia Fischer; Charlotte Broberg; [2019]
  Nyckelord :Suicid; suicidprevention; sjuksköterska; patient; elev.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Den psykiska ohälsan i samhället ökar. Med ökad psykisk ohälsa riskerar även antalet suicid att öka. Det suicidförebyggande arbetet är viktigt. Syfte Syftet var att undersöka distriktssköterskans och skolsköterskans upplevelser vid möten med suicidnära personer och elever. LÄS MER

 5. 5. En lång väg fram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanija Bajric; Sara Larsson; [2019]
  Nyckelord :anpassningar; målsättning; nyanländ; studie- och yrkesvägledning; utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva studie- och yrkesvägledares arbete med nyanlända elever och med hjälp av karriärteori försöka förstå studie- och yrkesvägledares utmaningar. Frågeställningarna för att undersöka uppsatsens syfte är följande: (1) Vilka förutsättningar och resurser finner studie- och yrkesvägledare att de har för att arbeta med att vägleda nyanlända elever? (2) Vilka särskilda anpassningar finner studie- och yrkesvägledare att de behöver göra vid vägledning av nyanlända elever? (3) Vilka teman anser studie- och yrkesvägledare är viktiga att behandla i samband med vägledning av nyanlända elever? Undersökningen som ligger till grund för studien bygger på en kvalitativ metod där sex stycken intervjuer genomförts med studie- och yrkesvägledare. LÄS MER