Sökning: "Samtalspromenad"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Samtalspromenad.

 1. 1. Vad gör en dokumentation pedagogisk? : En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt till pedagogisk dokumentation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mikaela Rydén; Susanne Öst; [2020]
  Nyckelord :pedagogisk dokumentation; delaktighet; inflytande; reflektion och lärprocesser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Dokumentation är en central del inom förskolan och driver utveckling framåt. För optimal utveckling krävs dock att dokumentationen är pedagogisk samt att processen att dokumentera är så tydlig till den nivå att pedagogerna kan involvera den i sina dagliga rutiner. LÄS MER

 2. 2. Att leva och leka på liten yta : En kvalitativ studie om barns perspektiv på små förskolegårdars utemiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erica Lunderbye; [2019]
  Nyckelord :Förskolebarn; Förskolegård; Samtalspromenad; Socialkonstruktivism; Barns perspektiv; Barns aktörskap.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka barns perspektiv på små förskolegårdar i stadsmiljö; hur barn upplever och använder den begränsade förskolegårdens miljö och utbud. Förskolegårdar krymper i takt med faktorer som ökad konkurrens om mark, förtätning av städer och växande befolkning. LÄS MER

 3. 3. Lekens betydelse för elever i fritidshem : En studie om vilken betydelse leken har för elever i fritidshemmets miljö.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Fabjana Ossi; Jagoda Szulinska; [2019]
  Nyckelord :samtalspromenad; barns perspektiv; lek; lekmiljö; lek i fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lekens betydelse för eleverna i det studerade fritidshemmet med miljön som utgångspunkt. För att få svar på studiens syfte och frågeställningar, har en kvalitativ metod använts. Metoden innefattar semistrukturerade intervjuer i form av samtalspromenader. LÄS MER

 4. 4. Nyanlända elever på fritidshemmet : samtalspromenad om elevernas upplevelse av delaktighet

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jimmy Pedersen; Mathias Jartelius; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; fritidshem; kvalitativa metoder; samtalspromenader; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Det fanns misstankar om att nyanlända elever inte upplever sig själva som delaktiga i gemensamma aktiviteter eller i fria lekar på fritidshemmet. Den genomförda studien belyser därför nyanlända elevers upplevelser av delaktighet på fritidshem. LÄS MER

 5. 5. Språkmiljö i Förskola : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av en språkstimulerande miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hajrija Duracak; Susanne Ekermann; [2018]
  Nyckelord :Språkmiljö; kommunikation; samspel; förskollärarnas erfarenhet; förskollärarnas förhållningssätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den  sociala  och  fysiska  miljön  är  grundläggande  för  språkutveckling  och  lärande  och förskolan har en stor betydelse för barnens lärande. En stimulerande språkmiljö ska vara under ständig förändring utifrån barnens förutsättningar och intresse. LÄS MER