Sökning: "Samuel Bergvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samuel Bergvall.

  1. 1. Vädringsvanor och energiberäkningar : En enkätstudie kring vädringsvanor och dess påverkan på energiberäkningar i bostäder

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

    Författare :Adrian Cerps; Samuel Bergvall; [2020]
    Nyckelord :Vädring; Beteende; Energiberäkningar; Energiförluster; Beteendemönster; Vanor; Inomhusklimat; Luftflöde; Ventilation; FTX-system; F-system;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen kring vädringsrelaterade beteenden i Sverige samt illustrera vad det har för betydelse för energianvändningen. Ge-nom att samla in enkätsvar från hushåll över hela Sverige samt beräkna ener-giförluster från dessa svar tas förslag fram på vädringstillägg för olika bo-stadstyper. LÄS MER