Sökning: "Samuel Bothén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samuel Bothén.

  1. 1. Föreningsengagemang och politiskt deltagande – en tvetydig historia : En studie av Högsby och Växjö kommunfullmäktige

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

    Författare :Samuel Bothén; [2010]
    Nyckelord :folkrörelser; föreningsliv; socialt kapital; medborgaranda; Putnam; politiskt deltagande;

    Sammanfattning : Abstract The political parties in Sweden are losing members. This is seen as a problem because the political parties are the base and the recruiting ground for members to decision-making bodies. Social movements are seen as a place where people with a modest background could express their opinions and also learn the political process. LÄS MER