Sökning: "Samuel Folkesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samuel Folkesson.

  1. 1. Språkutveckling och inkludering inom de samhällsorienterade ämnena

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

    Författare :Julia Jansson; Samuel Folkesson; [2023]
    Nyckelord :inclusion; language development; social science; subject concept; inkludering; so-ämnet; språkutveckling; ämnesbegrepp;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the relationship between two concepts, language development/language acquisition and inclusion. We examined a number of different articles and different studies made by different scientists, with the purpose of examining whether or not the two concepts in fact actually had a scientific relationship. LÄS MER