Sökning: "Samuel Forsberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Samuel Forsberg.

 1. 1. Increasing the profitability of a PV-battery system : A techno-economic study of PV-battery systems as resources for primary frequency regulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Forsberg Samuel; [2018]
  Nyckelord :Battery storage; Energy storage; Photovoltaics; Power system; Primary frequency regulation; Profitability; Renewable electricity; Self-consumption; Solar energy; Batterilager; Egenanvändning; Elnät; Energilager; Förnyelsebar elektricitet; Lönsamhet; Primärreglering; Solceller; Solenergi;

  Sammanfattning : In order to handle the mismatch between photovoltaic (PV) electricity production and household electricity use, battery storage systems can be utilized. However, the profitability of PV-battery systems in Sweden is poor, and economic incentives for households to invest in such systems are therefore missing. LÄS MER

 2. 2. Kändisreklam : En kvalitativ studie om kändisreklamens syfte, utformning och effekt ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Forsberg; Simon Hassan; [2017]
  Nyckelord :kändisreklam; varumärkeskapital; varumärke; association; effekt;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka fenomenet kändisreklam ur ett konsumentperspektiv. Målet har varit att ta reda på hur konsumenter ser på företags syfte med kändisreklam samt vilka kriterier som konsumenter anser ligger till grund för valet av kändis. LÄS MER

 3. 3. Roof mounted PV system : Navigating implementation prerequisites for property with certain requirements

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Samuel Forsberg; Simon Svahn; Hanne Lundin Wallengren; Jenny Wikström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to evaluate the potential of a PV installation for the Swedish real estate company Specialfastigheter. The main objective with such an implementation is that the state-owned company aims to decrease their carbon footprint. LÄS MER