Sökning: "Samuel Gustavsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Samuel Gustavsson.

 1. 1. Om du stirrar in i värdegrunden tillräckligt länge, så stirrar den tillbaka : Om svensklärares syn på kontroversiell skönlitteratur kontra läroplanens värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Samuel Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :demokrati; kritisk-konstruktiv didaktik; kontroversiell; kvalitativ studie; skönlitteratur; svenskämnet; värdegrund;

  Sammanfattning : Studien består av en kvalitativ undersökning genom intervjuer med fyra svensklärare från grundskolan i syftet att undersöka hur svensklärare resonerar och förhåller sig till urval av kontroversiell litteratur. Ett kompendium av kontroversiella texter sammaställdes, som lärarna tog del av och som intervjuerna sedan utgick ifrån. LÄS MER

 2. 2. "Vad gör en demokrati demokratisk? Er definition av demokrati, tack". : Om demokratiteorin i gymnasieskolan genom läroplan, läromedel och lärare sedan 2011.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Samuel Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :maximalistisk demokrati; minimalistisk demokrati; demokratiundervisning; mänskliga rättigheter; kvalitativ studie; läroplan för gymnasieskolan; polyarki; elitdemokrati; democracy as human rights; samhällskunskap.;

  Sammanfattning : Här följer en kvalitativ tvärsnittsstudie genom metodtriangulering vilken undersöker och tar fasta på den maximalistiska demokratiteorin i läroplanen, fem läromedel och fyra intervjuer med samhällskunskapslärare. Detta sker analytiskt utifrån utgångspunkten i tre demokratiteoretiska idealtyper: Shumpeters elitdemokrati, Dahls polyarki samt Goodharts Democracy as Human Rights (DHR). LÄS MER

 3. 3. Historien om en svensk säkerhetspolitisk agenda - Förklaring av processen, politiken, policyn och entreprenören för Sveriges militära insats i Tchad

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Samuel Holst; [2008]
  Nyckelord :Security policy; agenda; entrepreneur; window of opportunity; Carl Bildt; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the process of an agenda setting and see how a specific issue came to materialize on the security policy agenda. The empirical goal of the study is to see why Sweden chose to participate in the EU-led operation to Chad, and how that process came to be? The analysis is based upon Kingdon's multiple streams theory (2003) where he distinguishes the process into three streams. LÄS MER